Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan

GWGP 

 

Brussel zorgt voor zijn inwoners. 

En om dat nog beter te doen, lanceert de Brusselse regering het plan ‘Brussels Takes Care’, dat samen met de actoren op het terrein en burgers werd ontwikkeld. Het doel: het welzijn en de gezondheid van de Brusselaars verbeteren! 

De principes van het plan: 

  • Inspelen op de behoeften van elk individu, met middelen die aan die behoeften zijn aangepast. Dit wordt proportioneel universalisme genoemd.
  • Het aanbod van welzijns- en gezondheidsdiensten dichter bij de Brusselaars brengen door het hele grondgebied doeltreffender te bestrijken.
  • De toegang tot diensten vergemakkelijken door ze zichtbaarder en begrijpelijker te maken en ze beter op elkaar af te stemmen. 

Bent u een actor in de overheids- en verenigingssector die de welzijns- en gezondheidssector dynamischer wil maken? Bekijk dan de website en ontdek het plan ‘Brussels Takes Care’ en zijn 4 assen. 

De GWGP
in video

Meer informatie over het gezondheidsbevorderingsplan 2023

Ik ben geïnteresseerd in … 

Seksuele en reproductieve rechten (pre- en postnataliteit, overdraagbare ziekten, EVRAS)

De toegang tot diensten en rechten (non-take-up, e-health, digitale kloof, eenoudergezinnen …) 

Gezondheidsdeterminanten

De band tussen ziekenhuizen en welzijns- en gezondheidsdiensten van de eerste lijn 

De praktijken van de OCMW’s en sociale innovaties

#as 1

De levenskwaliteit en gezondheid verbeteren en de sociale en gezondheidsongelijkheden verminderen 

In Brussel zijn de sociale en gezondheidsongelijkheden aanzienlijk. Bepaalde wijken zijn veel meer achtergesteld dan andere. En de ongelijkheden hebben de neiging elkaar te versterken. 

Een proactief beleid ter vermindering van de sociale en gezondheidsongelijkheden moet op alle beleidsterreinen en -niveaus worden gevoerd, ook op de terreinen en niveaus die op het eerste gezicht ver van die problematiek af staan. Dat kan alleen worden bereikt door een gecoördineerde en geïnformeerde aanpak tussen de verschillende bevoegdheden. 

De lezing van as 1 zal het mogelijk maken om de thema’s te doorlopen van de actie inzake gezondheidsdeterminanten, preventie, seksuele en reproductieve gezondheid, de strijd tegen genderongelijkheid en discriminatie. 

#as 2

De toegang tot zorg waarborgen 

Een centrale doelstelling van het welzijns- en gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest is alle Brusselaars in staat te stellen een zo hoog mogelijk niveau van fysiek, mentaal en sociaal welzijn te bereiken, in functie van hun verwachtingen en hun situatie. 

Momenteel zijn er te veel mensen die hun basisrechten niet ten volle kunnen genieten en die er niet in slagen om gemakkelijk gebruik te maken van het aanbod aan sociale hulp en gezondheidszorg. De verbetering van de toegang tot bestaande rechten en diensten voor iedereen is echter een conditio sine qua non voor het bereiken van meer gelijkheid op gezondheidsgebied en meer sociale rechtvaardigheid. 

In het kader van deze as zullen de kwesties van de toegankelijkheid van rechten en diensten worden behandeld door niet alleen de uitdaging van de strijd tegen de non-take-up van rechten te bevatten, maar ook de meer specifieke uitdagingen in verband met eenoudergezinnen, overmatige schuldenlast, mensen zonder huisvesting, de bevolkingsgroepen die het verst verwijderd zijn van rechten en diensten, en de praktijken van de OCMW’s 

#as 3

De structuur en de coördinatie van het aanbod van hulp- en zorgdiensten verbeteren 

Brussel beschikt over een aanbod van welzijns- en gezondheidsdiensten, geleid door geëngageerde actoren die dicht bij de bevolking staan. Er is een breed scala van overheids-, verenigings- en onafhankelijke actoren. Die verschillende actoren hebben dezelfde doelstellingen, maar werken niet altijd samen. 

De behoeften van de bevolking worden steeds complexer, waarbij welzijns- en gezondheidsproblematieken steeds vaker met elkaar verweven raken. Op het niveau van het Gewest is de verdeling van de middelen niet altijd optimaal. 

Die breed gedeelde vaststellingen geven aan welke wegen moeten worden bewandeld om de meest dringende problemen aan te pakken en om een efficiënt en kwalitatief hoogstaand welzijns- en gezondheidsaanbod tot stand te brengen. Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan de manier waarop de diensten werken vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering. 

In het kader van deze as zal worden ingespeeld op die behoeften door de kwesties aan te kaarten van de territoriale organisatie van het aanbod, de continuïteit van de zorg, de banden tussen de eerste lijn en het ziekenhuis, de hulp aan en de zorg voor ouderen, en de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking. 

#as 4

Gezamenlijk een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsbeleid uitbouwen

De versnippering van de bevoegdheden op het gebied van het welzijns- en gezondheidsbeleid is schadelijk voor alle betrokkenen. In het Brussels Gewest zijn de bevoegdheden rond welzijn en gezondheid verdeeld over zeven bevoegdheidsniveaus.

Die situatie leidt tot incoherenties tussen de genomen beleidsmaatregelen, veroorzaakt overlappingen of lacunes in de dekking, en zorgt ervoor dat het aanbod, de begrijpelijkheid ervan en de toegankelijkheid van de diensten steeds complexer worden.

De klemtoon moet worden gelegd op het werken aan harmonisatie, vereenvoudiging en coördinatie tussen de entiteiten die bevoegd zijn voor welzijn en gezondheid in het Gewest.

In het kader van deze as zullen de kwesties van beleidsintegratie tussen de FGC en de GGC, het rapport inzake armoede en sociale en gezondheidsongelijkheden, en de ondersteuning van de besluitvorming en interventie op welzijns- en gezondheidsgebied aan de orde komen.

Ontdek ons operationeel plan 

Ontdek alle middelen

Enquêtes, aanbevelingen, burgerpanel, …